Voir les citations avec "saragousti"

saragousti ou sarangousti

nm (sa-ra-gou-sti ou sa-ran-gou-sti)
  • Terme de marine. Mastic pour recouvrir les coutures des bordages.
  • rechercher